Czynności notarialne


W zakresie swoich uprawnień Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4) sporządza poświadczenia (w tym między innymi poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu; pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);

5) doręcza oświadczenia;

6) spisuje protokoły;

7) sporządza protesty weksli i czeków;

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne;

9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

oraz sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Akty i dokumenty powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym

zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne oraz udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
 
Copyright ©2017 Kancelaria Notarialna Jacek Jasiński, All Rights Reserved.
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii.